De tre små grise - og den store stygge krise
Vi skal tale om klimakrisen. Vores børn har nemlig brug for at vi kan sætte ord på, hvad der foregår i verden lige nu. De har brug for at vi fortæller dem, at vi kan gøre noget. Som enkeltpersoner, som familier og i de fællesskaber, som vi er en del af. Det kan føles meget stort og meget svært for et barn at forstå alle de kriser, som vi voksne taler om. Derfor vil vi med denne bog gøre det lidt lettere at starte en samtale om det store og det svære. En tryg samtale om livet tæt på og langt væk. En samtale støttet af ord og billeder og en kendt fortælling om tre små grise, som skulle flytte hjemmefra. Slow Delivery - we aim to be sustainable, so we have slow delivery. We collect all orders and ship on Thursdays. That is better for the environment and less stressful for our team. If you have an urgent order, please e-mail us at hello@zealofzebras.com and we will help you out.

DKK 75.00*
Buy with Apple Pay
Isbjerget og den bæredygtige iværksætter
Bogen er en Grundbog i bæredygtigt iværksætteri, som skal facilitere rejsen fra idé til projekt, til potentiel virksomhed og samtidig guide din personlige udvikling mod at blive iværksætter. I et enkelt og lettilgængeligt sprog, præsenterer vi en række langtidsholdbare, praksisorienterede modeller som er relevante for din bæredygtige iværksætterrejse.Vi vil gerne udfordre billedet af iværksætteren som en heltefigur med en genial idé, der arbejder 100 timer om ugen og sover på en madras i kælderen, indtil virksomheden får succes, hvorefter den sælges til højstbydende investor.Vi mener, at det er behov for at udfordre billedet af, hvem der kan blive iværksætter, hvad der skal til for at blive iværksætter og hvad succesfuldt iværksætteri er og kan være.Vi vil gerne opfordre til at iværksætteri gentænkes som en essentiel personlig og faglig kompetence. Iværksætteri handler om at sætte i værk. Det handler om at handle. Om at lære gennem erfaring og om at fejle på mange forskellige måder. Det handler om at finde sin egen vej. Om at kunne formulere sin egen definition af succes.Bogen er derfor både en guide til iværksætteri som kompetence, og en værktøjskasse, som hjælper dig til at forholde dig til og aktivt udvikle dig mod en bæredygtig forretning som balancerer alle tre bundlinjer.Hvorfor et isbjerg?Der er rigtig meget fokus på det synlige i iværksætteri, det der handler om selve idéen (produktet eller servicen) og det iværksætteren viser af sig selv udadtil. Det er dog vores er faring, at det er alt det usynlige, som er afgørende for din succes som iværksætter: din personlige udvikling, dit team og alt det, der ligger bag ved eksekveringen af idéen, som sjældent kommer op til overfladen.Derfor er det oplagt at visualisere bogens fortælling med et isbjerg, som også er blevet et populært og letforståeligt billede på klimaforandringernes påvirkning og dermed den brændende platform, der driver mange iværksætteres fokus på bæredygtighed.Derfor har vi skrevet denne bog.Først og fremmest, vil vi gerne dele ud af vores erfaring, som rådgivere i bæredygtige forretningsmodeller, undervisere i entreprenørskab og facilitatorer af iværksætterprogrammer. Vi vil gerne hjælpe dig, der har en idé, du gerne vil teste. Dig, som går med en iværksætter i maven. Dig, som allerede har startet din virksomhed, men søger sparring på, hvordan du kommer videre med den.Slow Delivery - we aim to be sustainable, so we have slow delivery. We collect all orders and ship on Thursdays. That is better for the environment and less stressful for our team. If you have an urgent order, please e-mail us at hello@zealofzebras.com and we will help you out.

DKK 300.00*
Buy with Apple Pay
Isbjerget og de bæredygtige bundlinjer
Præmisserne for at drive virksomhed har ændret sig. Dét, der engang ville være blevet betegnet som en sund og fornuftig forretningsmodel bliver i dag udfordret – indefra såvel som udefra.For ikke så længe siden var en “bæredygtig forretning” en virksomhed, som økonomisk kunne “bære” sig selv. En virksomhed, som indbragte mere end den udbetalte, havde en sund egenkapital, en stabil vækst og balance i regnskabet.I dag er de økonomiske parametre kun en lille del af den samlede vurdering af, hvorvidt en virksomhed er bæredygtig. Vi skal nemlig udvide vores forståelse af, hvad der udgør en sund forretning. Hvor vi tidligere har stillet skarpt på den økonomiske bundlinje, skal vi i dag zoome ud og se vores aktiviteter i et bredere og mere holistisk perspektiv.Vi skal regne på alle virksomhedens bundlinjer. De menneskelige og miljømæssige omkostninger og gevinster, både på den korte og den lange bane, skal ind i regnskabet og værdisættes på lige fod med virksomhedens økonomiske gevinster og omkostninger. Vi skal tænke virksomheden ind i en større sammenhæng, hvor vi ikke kun forholder os til en lineær forretningsmodel, men inkluderer det samlede cirkulære system.Isbjerget og de bæredygtige bundlinjer er en praktisk guide til bæredygtig forretningsudvikling. Den er til dig, som leder en virksomhed, der skal i gang med den grønne omstilling. Dig, der stadig overvejer. Og dig, som er nysgerrig og gerne vil hjælpe virksomheder i gang. Det er en åben og ærlig fortælling om, hvordan vi arbejder i zeal. Et direkte kig ind i værktøjskassen i vores virksomhed. De første 50 købere får også en De tre små grise og den store stygge Krise (Klimagrisen) med i købet.Slow Delivery - we aim to be sustainable, so we have slow delivery. We collect all orders and ship on Thursdays. That is better for the environment and less stressful for our team. If you have an urgent order, please e-mail us at hello@zealofzebras.com  and we will help you out.

DKK 250.00*
Buy with Apple Pay
The Iceberg and The Sustainable Entrepreneur
OUT-OF-STOCKThe book is a fundamental book in Sustainable Entrepreneurship, which should facilitate the journey from idea to project, to potential company and at the same time guide your personal development towards becoming an entrepreneur. In simple and easily accessible language, we present a range of long-term, practice-oriented models that are relevant to your sustainable entrepreneurial journey.We want to challenge the image of the entrepreneur as a hero figure with an ingenious idea working 100 hours a week and sleeping on a mattress in the basement until the company is successful, after which it is sold to the highest bidder investor.We believe that there is a need to challenge the image of who can become an entrepreneur, what it takes to become an entrepreneur and what successful entrepreneurship is and can be.We would like to call for entrepreneurship to be rethought as an essential personal and professional competence. Entrepreneurship is about getting started. It's about acting. About learning through experience and about failing in many different ways. It's about finding your own way. About being able to formulate his own definition of success.The book is therefore both a guide to entrepreneurship as a competence, and a toolbox that helps you to relate to and actively develop yourself towards a sustainable business that balances all three bottom lines.Why an iceberg?There is a lot of focus on the visible in entrepreneurship, what is about the idea itself (the product or service) and what the entrepreneur shows of himself to the outside world. However, it is ours faring that it is all the invisible that is crucial to your success as an entrepreneur: your personal development, your team and everything that lies behind the execution of the idea, which rarely comes to the surface.Therefore, it is obvious to visualize the book's narrative with an iceberg, which has also become a popular and easy-to-understand picture of the impact of climate change and thus the burning platform that drives many entrepreneurs' focus on sustainability.That is why we have written this book.First and foremost, we would like to share our experience as consultants in sustainable business models, entrepreneurship educators and entrepreneurship program facilitators. We would like to help you who have an idea you would like to test. You who go with an entrepreneur in the stomach. You who have already started your business but are looking for sparring on how to get on with it.Slow Delivery - we aim to be sustainable, so we have slow delivery. We collect all orders and ship on Thursdays. That is better for the environment and less stressful for our team. If you have an urgent order, please e-mail us at hello@zealofzebras.com and we will help you out.

DKK 300.00*
Buy with Apple Pay
SoapNinja - Bar soap grinder/Solid soap dispenser
Miljøvenligt hjem - Hvordan gør vi det og hvor starter vi?  Der er mange måde, hvor vores daglige adfærd kan gøre en positiv forskel for miljøet. Måske ved du ikke endnu, hvor du skal starte, men der er mange måder, hvor vi kan handle meget mere miljøvenligt - med meget små ændringer. Et sted at starte er, at vi begynder at bruge sæbebarer i stedet for flydende håndsæbe i plastikbeholdere. Det er i sig selv ikke nyt, at sæbebarer er langt mere miljøvenlige end flydende håndsæbe, så hvorfor gør flere mennesker ikke dét, når nu vi ved, at det er bedre for miljøet? For mange mennesker indbyder den klistrede sæbebar på porcelænsvaskens kant ikke altid til hygiejnisk afbenyttelse. Derimod har mange en forventning om, at sæbedispensere har en langt højere hygiejne, hvorfor det ofte er den, der benyttes fremfor sæbebarer. I zeal ønskede vi at forene miljøvenlige sæbebarer med folks forventninger til høj hygiejne, og derved blev SoapNinja til. SoapNinja er en dispenser, der forvandler enhver sæbebar til små, strimlede sæbestykker - hvilket gør det nemt, bekvemt og hygiejnisk for dig at vaske dine hænder, mens vasken holdes ren og pæn. SoapNinja er den ideelle sæbedispenser til alle jer, der ønsker og håber at gøre en forskel for miljøet på en lettilgængelig måde.  Slow Delivery - we aim to be sustainable, so we have slow delivery. We collect all orders and ship on Thursdays. That is better for the environment and less stressful for our team. If you have an urgent order, please e-mail us at hello@zealofzebras.com and we will help you out.

DKK 320.00*

Organizational Design

Now in its fourth edition, this is the definitive step-by-step 'how to' guide to designing an organization. Building on information processing theory, the book proposes a holistic, multi-contingency model of the organization. This textbook communicates the fundamentals of traditional and new organizational forms, including up-to-date analysis of self-organizing, boss-less, digital, and sustainable organizations.